CZAD CICHY ZABÓJCA
W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli 
czadem.  
Ze względu na sposób działania na organizm ludzki,  czad zwany jest równieŜ cichym, 
perfidnym zabójcą. Gromadzący się w powietrzu czad jest niewidocznym, pozbawionym zapachu 
gazem, nieco lŜejszym od powietrza. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia 
się z hemoglobiną (około 300 razy szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, a przez to 
stanowi zagroŜenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu 
tlenu do tkanek. Powstaje niedotlenienie tkanek. 
  Tlenek węgla moŜe wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń 
ogrzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem 
pojawienia się czadu w pomieszczeniu moŜe być takŜe niewłaściwie działająca wentylacja oraz 
niedroŜne kanały spalinowe. 
Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, 
zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stęŜeniach tlenku węgla, juŜ po kilku wdechach 
moŜe nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek poraŜenia układu oddechowego 
oraz ostrej niewydolności układu krąŜenia. Objawy zatrucia mogą być czasami mylone z grypą 
lub zatruciem pokarmowym. 
Szczególnie naraŜeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący 
na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. 
Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie 
nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie  pamięci oraz zdolności koncentracji.  
  
→ Dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a takŜe usuwaj sadze  
z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku,  
→ Kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,  
→ W pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację; 
→ Nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych; 
→ WyposaŜ mieszkanie w bateryjne czujniki dymu, tlenku węgla i gazu; 
Udzielanie pierwszej pomocy osobie zatrutej tlenkiem węgla:  
→ Wynieś zatrutego z miejsca naraŜenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie 
potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa StraŜ PoŜarna dysponująca odpowiednim 
sprzętem izolującym drogi oddechowe); 
→ Zapewnij dopływ świeŜego czystego powietrza; 
→ Wezwij pogotowie ratunkowe; 
→ JeŜeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, naleŜy natychmiast 
zastosować sztuczne oddychanie oraz masaŜ serca. 
  
  
Twoje i Twoich bliskich zdrowie a moŜe nawet Ŝycie moŜe w duŜej mierze równieŜ zaleŜeć moŜe 
od tego jak powaŜnie potraktujesz treść tych rad.  
Ostatnia aktualizacja 07.06.2016 r Przez Adama
 
 
Reklama
 
 
Dnia 12 Marca o godz 22.26 zastęp GBM z naszej jednostki zadysponowany został do pożaru opuszczonej gorzelni w miejscowości Gościszewo do zdarzenia zadysponowano tez 2x GCBA I SHD21 z JRG Sztum i patrol policji działania trwały około 2.5 godz
kalendarz
 
Licznik odslon
 
Licznik dzieny
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=